စည္သူဘေလာ့မွေႏြးေထြးလႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါတယ္

Monday, February 23, 2009

လြန္ကဲစြာ အၾကင္နာ ေပးျခင္းေၾကာင့္ အၾကား အာ႐ံု ပ်က္စီးႏိုင္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Guangdong ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ ဘယ္ဘက္နားလံုး၀မၾကားရေတာ့
သျဖင့္ ေဆး႐ံုတြင္ လာေရာက္ ကုသမႈခံယူေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိ အမ်ဳိးသမီးငယ္အား ကုသေပး
သည့္ ဆရာ၀န္က - အၾကင္နာေပးျခင္းေၾကာင့္ ပါးစပ္တြင္းေလဖိအား ေလ်ာ့က်ၿပီး နားစည္အား အတြင္းသို႔စုပ္ဆြဲ
သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသျဖင့္ နားစည္ပ်က္စီး၍ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အလြန္အကၽြံ နမ္းျခင္း
သည္ အတြင္းနားႏွစ္ဖက္ၾကား ေလဖိအားကို မမွ်မတျဖစ္ေစၿပီးနားစည္ေပါက္သြားတတ္သည္။ထိုအမ်ဳိးသမီးငယ္
သည္ ပံုမွန္အၾကား အာ႐ံုျပန္လည္ရရွိရန္ အခ်ိန္ႏွစ္လ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ နမ္းျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေဘး
အႏၲရာယ္မျဖစ္ေသာ္လည္း သတိထားသင့္ေပသည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားက အၾကံျပဳထားသည္။

No comments: